ENGLISH BEST WAY

Jesteś tutaj : Start Kursy Językowe Nowe kursy językowe Żyrardów
 

Nowe kursy językowe Żyrardów

Nowe kursy jêzykowe ¯yrardów

Nasz system nauczania jest wyj¹tkowo elastyczny i pozwala na rozpoczêcie kursu nawet ju¿ dzisiaj. Ka¿dego tygodnia uruchamiamy nowe kursy i uzupe³niamy grupy. Rekrutacja w naszej szkole trwa ca³y rok.

Poni¿ej prezentujemy listê grup, do których mo¿esz do³¹czyæ. Kursy i szkolenia przeznaczone s¹ dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. SprawdŸ naszych lektorów polskich i native speakers. Na kursach prowadzonych Metod¹ Callana oraz Metod¹ Direct Language Lab masz 10 lekcji próbnych!


Szko³a jêzykowa ENGLISH BEST WAY ¯yrardów

Zarezerwuj miejsce na kursie dzisiaj!

Rozpocznij naukê jutro!

Rodzaj kursu Dni zajêæ Godziny zajêæ Rezerwacja
Angielski Direct Language Lab Poziom Poczatkujacy A2
Start planowany na 27 czerwca!
czwartki17:35-19:05Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zupelnie poczatkujacy A1
Start planowany na 27 czerwca!
czw/sb12:45/19:05Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zupelnie poczatkujacy A1
Start planowany na 24 czerwca!
poniedzialki17:30 -19:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Poczatkujacy A1/A2
Start planowany na 25 czerwca!
wtorki18:25-20:05Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Poczatkujacy A1/A2
Start planowany na 29 czerwca!
soboty08:30-10:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Poczatkujacy A1/A2
Start planowany na 27 czerwca!
czwartki17:30-19:10Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Nizszy srednio-zaawansowany A2
Start planowany na 25 czerwca!
wtorki08:00-10:30Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Nizszy srednio-zaawansowany A2
Start planowany na 26 czerwca!
srody18:25-20:50Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Nizszy srednio-zaawansowany A2
Start planowany na 24 czerwca!
poniedzialki19:00-20:50Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start planowany na 28 czerwca!
piatki18:25-20:05Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start planowany na 29 czerwca!
soboty10:05-11:40Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start planowany na 27 czerwca!
czwartki19:15-20:55Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start planowany na 29 czerwca!
soboty10:05-11:40Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start planowany na 26 czerwca!
srody09:00-10:40Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Wyzszy srednio-zaawansowany B2
Start planowany na 25 czerwca!
wt/pt19:15-20:50Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Wyzszy srednio-zaawansowany B2
Start planowany na 27 czerwca!
czwartki18:25-20:05Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zaawansowany C1
Start planowany na 24 czerwca!
poniedzialki17:30-19:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zaawansowany C1
Start planowany na 28 czerwca!
piatki19:20-20:55Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 7-8 lat
Start planowany na 29 czerwca!
soboty10:05-11:30Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 10-13 lat
Start planowany na 27 czerwca!
czwartki17:35 -18:35Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 12-13 lat
Start planowany na 29 czerwca!
soboty09:00-10:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Kurs intensywny
Start planowany na 24 czerwca!
pn/wt/sr/czw17:30-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Kurs intensywny
Start planowany na 24 czerwca!
pn/wt/sr/czw09:00-12:30Rezerwuj kurs >>
Angielski Kurs intensywny dla mlodziezy
Start planowany na 24 czerwca!
pn/sr/pt10:00-12:40Rezerwuj kurs >>
Angielski Matura poziom podstawowy
Start planowany na 26 czerwca!
sr/pt17:30-19:10Rezerwuj kurs >>
Angielski Matura poziom zaawansowany
Start planowany na 25 czerwca!
wt/czw19:20-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Srednio zaawansowany BUSSINES
Start planowany na 27 czerwca!
czwartki19:20-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Zaawansowany BUSSINES
Start planowany na 28 czerwca!
piatki18:25-20:05Rezerwuj kurs >>
Angielski Przygotowanie do egazminu FCE
Start planowany na 29 czerwca!
soboty10:05-11:45Rezerwuj kurs >>
Angielski Przygotowanie do egzaminu CAE
Start planowany na 27 czerwca!
czwartki17:30-20:10Rezerwuj kurs >>
Hiszpanski zupelnie poczatkujacy
Start planowany na 25 czerwca!
wtorki18:30-20:05Rezerwuj kurs >>
Hiszpanski srednio zaawansowany
Start planowany na 29 czerwca!
soboty11:45-13:20Rezerwuj kurs >>
Konwersacje z native speakerem
Start planowany na 26 czerwca!
srody20:05-20:55Rezerwuj kurs >>
Konwersacje jezyk angielski w pracy biurowej
Start planowany na 27 czerwca!
czwartki19:20-20:55Rezerwuj kurs >>

Dlaczego warto uczyæ siê angielskiego w sieci szkó³ ENGLISH BEST WAY w systemie nauczania Authentic Direct & Multi-Teacher?

Authentic Direct & Multi-Teacher Method
ENGLISH BEST WAY stosuje przemyœlany i sprawdzony system nauczania jêzyków obcych - Authentic Direct & Multi-Teacher System, wykorzystuj¹c bardzo skuteczne, oryginalne metody bezpoœrednie: Callan Method, Direct Language Lab. Podczas lekcji lektor mobilizuje ka¿dego uczestnika do aktywnego udzia³u inicjuj¹c kontrolowan¹ konwersacjê. Szybkie tempo eliminuje dekoncentracjê czy znu¿enie, a precyzyjnie zaplanowany system powtórek gwarantuje, ¿e wiedza zostanie utrwalona. Nauka przypomina trochê trening "ping-ponga" - zawodnik b³yskawicznie odbija pi³eczkê we w³aœciw¹ stronê i nie zastanawia siê jak trzymaæ rakietkê. Zajêcia odbywaj¹ siê w jêzyku angielskim nawet w przypadku grup pocz¹tkuj¹cych. Zaplanowane nawet co lekcjê zmiany lektorów polskich i native speakers, umo¿liwiaj¹ szybkie prze³amanie bariery mówienia w jêzyku obcym. Dziêki rotacji lektorów, zajêcia s¹ zawsze atrakcyjne i zaskakuj¹ce. Nauczyciele starannie monitoruj¹ indywidualne postêpy uczestników zajêæ, wskazuj¹ silne i s³abe strony pomagaj¹c w szybkim osi¹gniêciu za³o¿onego celu. Profesjonalny zespó³ nauczycieli ENGLISH BEST WAY przeprowadzi³ ju¿ ponad 0,49 miliona lekcji na wszystkich poziomach zaawansowania.

 
Secured by Siteground Web Hosting