ENGLISH BEST WAY

Jesteś tutaj : Start Kursy Językowe Nowe kursy językowe Wołomin
 

Nowe kursy językowe Wołomin

Nowe kursy jêzykowe Wo³omin

Nasz system nauczania jest wyj¹tkowo elastyczny i pozwala na rozpoczêcie kursu nawet ju¿ dzisiaj. Ka¿dego tygodnia uruchamiamy nowe kursy i uzupe³niamy grupy. Rekrutacja w naszej szkole trwa ca³y rok.

Poni¿ej prezentujemy listê grup, do których mo¿esz do³¹czyæ. Kursy i szkolenia przeznaczone s¹ dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. SprawdŸ naszych lektorów polskich i native speakers. Na kursach prowadzonych Metod¹ Callana oraz Metod¹ Direct Language Lab masz 10 lekcji próbnych!


Szko³a jêzykowa ENGLISH BEST WAY Wo³omin

Zarezerwuj miejsce na kursie dzisiaj!

Rozpocznij naukê jutro!

Rodzaj kursu Dni zajêæ Godziny zajêæ Rezerwacja
Angielski Direct Language Lab Poziom Zupelnie poczatkujacy A1
Start 19 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
srody19:20-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zupelnie poczatkujacy A1
Start planowany na 24 czerwca! Trwaja zapisy!
poniedzialki18:30-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Poczatkujacy A1/A2
Start planowany na 18 czerwca!
wtorki18:30-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Poczatkujacy A1/A2
Start 24 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
poniedzialki18:30-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Nizszy srednio-zaawansowany A2
Start planowany na 24 czerwca! Trwaja zapisy!
poniedzialki18:30-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Nizszy srednio-zaawansowany A2
Start planowany na 26 czerwca!
srody18:30-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start 22 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
soboty9:00-11:15Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start planowany na 26 czerwca!
srody18:30-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start planowany na 24 czerwca! Trwaja zapisy!
poniedzialki18:30-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Wyzszy srednio-zaawansowany B2
Start planowany na 21 czerwca! Trwaja zapisy!
piatki18:30-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zaawansowany C1
Start planowany na 22 czerwca!
soboty9:00-11:15Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zaawansowany C1
Start planowany na 24 czerwca! Trwaja zapisy!
poniedzialki18:30-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zaawansowany C1
Start planowany na 21 czerwca!
piatki18:30-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zaawansowany C1
Start planowany na 24 czerwca! Trwaja zapisy!
poniedzialki18:30-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 11-12 Direct Kids 5, 6 – Becoming a Teenager
Start planowany na 28 czerwca! Trwaja zapisy!
piatki15:40-17:20Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 11-12 Direct Kids 5, 6 – Becoming a Teenager
Start planowany na 24 czerwca! Trwaja zapisy!
poniedzialki15:40-17:20Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 6-7 lat Direct Kids 0 – First Touch of English
Start planowany na 29 czerwca! Trwaja zapisy!
piatki15:40-17:20Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 6-7 lat Direct Kids 0 – First Touch of English
Start planowany na 24 czerwca! Trwaja zapisy!
poniedzialki15:40-17:20Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 7-10 lat Direct Kids 1, 2, 3, 4 – Enjoy your School Time
Start planowany na 24 czerwca! Trwaja zapisy!
poniedzialki15:40-17:20Rezerwuj kurs >>

Dlaczego warto uczyæ siê angielskiego w sieci szkó³ ENGLISH BEST WAY w systemie nauczania Authentic Direct & Multi-Teacher?

Authentic Direct & Multi-Teacher Method
ENGLISH BEST WAY stosuje przemyœlany i sprawdzony system nauczania jêzyków obcych - Authentic Direct & Multi-Teacher System, wykorzystuj¹c bardzo skuteczne, oryginalne metody bezpoœrednie: Callan Method, Direct Language Lab. Podczas lekcji lektor mobilizuje ka¿dego uczestnika do aktywnego udzia³u inicjuj¹c kontrolowan¹ konwersacjê. Szybkie tempo eliminuje dekoncentracjê czy znu¿enie, a precyzyjnie zaplanowany system powtórek gwarantuje, ¿e wiedza zostanie utrwalona. Nauka przypomina trochê trening "ping-ponga" - zawodnik b³yskawicznie odbija pi³eczkê we w³aœciw¹ stronê i nie zastanawia siê jak trzymaæ rakietkê. Zajêcia odbywaj¹ siê w jêzyku angielskim nawet w przypadku grup pocz¹tkuj¹cych. Zaplanowane nawet co lekcjê zmiany lektorów polskich i native speakers, umo¿liwiaj¹ szybkie prze³amanie bariery mówienia w jêzyku obcym. Dziêki rotacji lektorów, zajêcia s¹ zawsze atrakcyjne i zaskakuj¹ce. Nauczyciele starannie monitoruj¹ indywidualne postêpy uczestników zajêæ, wskazuj¹ silne i s³abe strony pomagaj¹c w szybkim osi¹gniêciu za³o¿onego celu. Profesjonalny zespó³ nauczycieli ENGLISH BEST WAY przeprowadzi³ ju¿ ponad 0,49 miliona lekcji na wszystkich poziomach zaawansowania.

 
Secured by Siteground Web Hosting