ENGLISH BEST WAY

Jesteś tutaj : Start Kursy Językowe Nowe kursy językowe Warszawa Ursynów Stokłosy
 

Nowe kursy językowe Warszawa Ursynów Stokłosy

Nowe kursy jêzykowe Warszawa Ursynów Stok³osy

Nasz system nauczania jest wyj¹tkowo elastyczny i pozwala na rozpoczêcie kursu nawet ju¿ dzisiaj. Ka¿dego tygodnia uruchamiamy nowe kursy i uzupe³niamy grupy. Rekrutacja w naszej szkole trwa ca³y rok.

Poni¿ej prezentujemy listê grup, do których mo¿esz do³¹czyæ. Kursy i szkolenia przeznaczone s¹ dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. SprawdŸ naszych lektorów polskich i native speakers. Na kursach prowadzonych Metod¹ Callana oraz Metod¹ Direct Language Lab masz 10 lekcji próbnych!


Szko³a jêzykowa ENGLISH BEST WAY Warszawa Ursynów Stok³osy

Zarezerwuj miejsce na kursie dzisiaj!

Rozpocznij naukê jutro!

Rodzaj kursu Dni zajêæ Godziny zajêæ Rezerwacja
Angielski Callan Method Poziom Nizszy srednio-zaawansowany A2
Start planowany 21 czerwca!
poniedzialki16:40-19:10Rezerwuj kurs >>
Angielski Callan Method Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start planowany 26 czerwca!
pn/sr17:30-19:10Rezerwuj kurs >>
Angielski Callan Method Poziom Wyzszy srednio-zaawansowany B1/B2
Start planowany 26 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
pn/sr19:20-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Callan Method Poziom Wyzszy srednio-zaawansowany B1/B2
Start 27 czerwca!! Trwaja zapisy!
wt/czw19:20-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Callan Method Poziom Wyzszy srednio-zaawansowany B2
Start 21 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
poniedzialki18:25-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Callan Method Poziom Wyzszy srednio-zaawansowany B2/C1
Start 26 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
pn/sr19:20-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Callan Method Poziom Srednio-zaawansowany B1/B2
Start planowany 29 czerwca!
soboty09:00-11:30Rezerwuj kurs >>
Angielski Callan Method Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start planowany 21 czerwca!
poniedzialki18:25-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Callan Method Poziom Wyzszy srednio-zaawansowany B1/B1
Start 26 czerwca!
pn/sr17:30-19:10Rezerwuj kurs >>
Angielski Callan Method Poziom Wyzszy srednio-zaawansowany B1/B2
Start 26 czerwca!
pn/sr19:20-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Callan Method Poziom Wyzszy srednio-zaawansowany B1/B2
Start 27 czerwca! Trwaja zapisy!
wt/czw19:20-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Callan Method Poziom Wyzszy srednio-zaawansowany B2
Start planowany 29 czerwca!
soboty08:00-10:35Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zupelnie poczatkujacy A1
Start planowany 29 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
soboty09:00-11:35Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zupelnie poczatkujacy A1
Start planowany 27 czerwca! Trwaja zapisy!
wt/czw17:30-19:10Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Poczatkujacy A1/A2
Start 25 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
wt/czw19:20-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Nizszy srednio-zaawansowany A2
Start 27 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
wt/czw18:25-20:05Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Nizszy srednio-zaawansowany A2
Start planowany 25 czerwca!
wt/czw19:20-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start planowany 26 czerwca!! Trwaja zapisy!
srody17:30-19:10Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start planowany 29 czerwca!
soboty9:00-11:35Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1/B2
Start planowany 26 czerwca! Trwaja zapisy!
srody16:40-19:10Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Wyzszy srednio-zaawansowany B2
Start planowany 26 czerwca! Trwaja zapisy!
pn/sr19:20-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zaawansowany C1
Start planowany 25 czerwca! Trwaja zapisy!
wtorki17:30-20:05Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 6-8 lat Direct Kids 1
Start planowany 24 czerwca!
poniedzialki17:30-19:10Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 9-10 lat Direct Kids 2
Start planowany 25 czerwca! Trwaja zapisy!
wtorek16:00-17:25Rezerwuj kurs >>
Angielski Kurs intensywny poziom poczatkujacy
Start planowany 27 czerwca! Trwaja zapisy!
pn/wt/sr/czw17:30-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Kurs intensywny poziom srednio – zaawansowany
Start planowany 26 czerwca! Trwaja zapisy!
pn/wt/sr/czw17:30-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Matura Podstawowa
Start planowany 27 czerwca! Trwaja zapisy!
wt/czw17:30-19:10Rezerwuj kurs >>
Angielski Matura poziom zaawansowany
Start planowany 26 czerwca! Trwaja zapisy!
pn/sr19:20-21:00Rezerwuj kurs >>

Dlaczego warto uczyæ siê angielskiego w sieci szkó³ ENGLISH BEST WAY w systemie nauczania Authentic Direct & Multi-Teacher?

Authentic Direct & Multi-Teacher Method
ENGLISH BEST WAY stosuje przemyœlany i sprawdzony system nauczania jêzyków obcych - Authentic Direct & Multi-Teacher System, wykorzystuj¹c bardzo skuteczne, oryginalne metody bezpoœrednie: Callan Method, Direct Language Lab. Podczas lekcji lektor mobilizuje ka¿dego uczestnika do aktywnego udzia³u inicjuj¹c kontrolowan¹ konwersacjê. Szybkie tempo eliminuje dekoncentracjê czy znu¿enie, a precyzyjnie zaplanowany system powtórek gwarantuje, ¿e wiedza zostanie utrwalona. Nauka przypomina trochê trening "ping-ponga" - zawodnik b³yskawicznie odbija pi³eczkê we w³aœciw¹ stronê i nie zastanawia siê jak trzymaæ rakietkê. Zajêcia odbywaj¹ siê w jêzyku angielskim nawet w przypadku grup pocz¹tkuj¹cych. Zaplanowane nawet co lekcjê zmiany lektorów polskich i native speakers, umo¿liwiaj¹ szybkie prze³amanie bariery mówienia w jêzyku obcym. Dziêki rotacji lektorów, zajêcia s¹ zawsze atrakcyjne i zaskakuj¹ce. Nauczyciele starannie monitoruj¹ indywidualne postêpy uczestników zajêæ, wskazuj¹ silne i s³abe strony pomagaj¹c w szybkim osi¹gniêciu za³o¿onego celu. Profesjonalny zespó³ nauczycieli ENGLISH BEST WAY przeprowadzi³ ju¿ ponad 0,49 miliona lekcji na wszystkich poziomach zaawansowania.

 
Secured by Siteground Web Hosting