ENGLISH BEST WAY

Jesteś tutaj : Start Kursy Językowe Nowe kursy językowe Sochaczew
 

Nowe kursy językowe Sochaczew

Nowe kursy jêzykowe Sochaczew

Nasz system nauczania jest wyj¹tkowo elastyczny i pozwala na rozpoczêcie kursu nawet ju¿ dzisiaj. Ka¿dego tygodnia uruchamiamy nowe kursy i uzupe³niamy grupy. Rekrutacja w naszej szkole trwa ca³y rok.

Poni¿ej prezentujemy listê grup, do których mo¿esz do³¹czyæ. Kursy i szkolenia przeznaczone s¹ dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. SprawdŸ naszych lektorów polskich i native speakers. Na kursach prowadzonych Metod¹ Callana oraz Metod¹ Direct Language Lab masz 10 lekcji próbnych!


Szko³a jêzykowa ENGLISH BEST WAY Sochaczew

Zarezerwuj miejsce na kursie dzisiaj!

Rozpocznij naukê jutro!

Rodzaj kursu Dni zajêæ Godziny zajêæ Rezerwacja
Angielski Direct Language Lab Poziom Zupelnie poczatkujacy A1
Start 4 czerwca! Trwaja zapisy!
wtorki14:30-16:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zupelnie poczatkujacy A1
Start 4 czerwca! Trwaja zapisy!
wtorki13:00-14:30Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zupelnie poczatkujacy A1
Start 5 czerwca! Trwaja zapisy!
srody14:30-16:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Nizszy srednio-zaawansowany A2
Start planowany na 10 czerwca!
poniedzialki15:00-16:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start 5 czerwca! Trwaja zapisy!
srody13:00-14:30Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start planowany na 7 czerwca! Trwaja zapisy
piatki15:00-16:30Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start 3 czerwca! Trwaja zapisy
poniedzialki13:30-15:00Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 10-13 lat
Start 7 czerwca! Trwaja zapisy
piatki13:30-15:00Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 10-13 lat
Start 4 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
wtorek13:00-14:30Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 8-10
Start 7 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
piatki12:00-13:30Rezerwuj kurs >>

Dlaczego warto uczyæ siê angielskiego w sieci szkó³ ENGLISH BEST WAY w systemie nauczania Authentic Direct & Multi-Teacher?

Authentic Direct & Multi-Teacher Method
ENGLISH BEST WAY stosuje przemyœlany i sprawdzony system nauczania jêzyków obcych - Authentic Direct & Multi-Teacher System, wykorzystuj¹c bardzo skuteczne, oryginalne metody bezpoœrednie: Callan Method, Direct Language Lab. Podczas lekcji lektor mobilizuje ka¿dego uczestnika do aktywnego udzia³u inicjuj¹c kontrolowan¹ konwersacjê. Szybkie tempo eliminuje dekoncentracjê czy znu¿enie, a precyzyjnie zaplanowany system powtórek gwarantuje, ¿e wiedza zostanie utrwalona. Nauka przypomina trochê trening "ping-ponga" - zawodnik b³yskawicznie odbija pi³eczkê we w³aœciw¹ stronê i nie zastanawia siê jak trzymaæ rakietkê. Zajêcia odbywaj¹ siê w jêzyku angielskim nawet w przypadku grup pocz¹tkuj¹cych. Zaplanowane nawet co lekcjê zmiany lektorów polskich i native speakers, umo¿liwiaj¹ szybkie prze³amanie bariery mówienia w jêzyku obcym. Dziêki rotacji lektorów, zajêcia s¹ zawsze atrakcyjne i zaskakuj¹ce. Nauczyciele starannie monitoruj¹ indywidualne postêpy uczestników zajêæ, wskazuj¹ silne i s³abe strony pomagaj¹c w szybkim osi¹gniêciu za³o¿onego celu. Profesjonalny zespó³ nauczycieli ENGLISH BEST WAY przeprowadzi³ ju¿ ponad 0,49 miliona lekcji na wszystkich poziomach zaawansowania.

 
Secured by Siteground Web Hosting