ENGLISH BEST WAY

Jesteś tutaj : Start Kursy Językowe Nowe kursy językowe Pruszków
 

Nowe kursy językowe Pruszków

Nowe kursy jêzykowe Pruszków

Nasz system nauczania jest wyj¹tkowo elastyczny i pozwala na rozpoczêcie kursu nawet ju¿ dzisiaj. Ka¿dego tygodnia uruchamiamy nowe kursy i uzupe³niamy grupy. Rekrutacja w naszej szkole trwa ca³y rok.

Poni¿ej prezentujemy listê grup, do których mo¿esz do³¹czyæ. Kursy i szkolenia przeznaczone s¹ dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. SprawdŸ naszych lektorów polskich i native speakers. Na kursach prowadzonych Metod¹ Callana oraz Metod¹ Direct Language Lab masz 10 lekcji próbnych!


Szko³a jêzykowa ENGLISH BEST WAY Pruszków

Zarezerwuj miejsce na kursie dzisiaj!

Rozpocznij naukê jutro!

Rodzaj kursu Dni zajêæ Godziny zajêæ Rezerwacja
Angielski Callan Method Poziom Poczakujacy A1/A2
Start 26 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
piatki18:45-19:30Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zupelnie poczatkujacy A1
Start 25 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
czwartki17:30-19:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Poczatkujacy A1/A2
Start 25 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
czwartki19:10-20:40Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Srednio-zaawansowany B1
Start 17 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
srody18:45-20:15Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Wyzszy srednio-zaawansowany B2
Start planowany na 11 czerwca! Trwaja zapisy!
czwartki08:20-09:50Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Wyzszy srednio-zaawansowany B2
Start planowany na 17 czerwca! Trwaja zapisy!
pon/sr19:20-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Direct Language Lab Poziom Zaawansowany C1
Start planowany na 17 czerwca! Trwaja zapisy!
pon/sr08:20-09:50Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 9-10 lat
Start 13 czerwca! Ostatnie wolne miejsca!
czwartki16:30-17:40Rezerwuj kurs >>
Angielski dla dzieci 11-13 lat
Start planowany na 12 czerwca! Trwaja zapisy!
srody17:40-18:40Rezerwuj kurs >>
Angielski Srednio zaawansowany BUSSINES
Start planowany na 17 czerwca! Trwaja zapisy!
soboty11:30-13:10Rezerwuj kurs >>
Konwersacje jezyk angielski w podrózy
Start planowany na 14 czerwca! Trwaja zapisy!
piatki19:20-21:00Rezerwuj kurs >>
Angielski Kurs przygotowujacy do egzaminu gimnazjalnego
Start planowany na 13 czerwca! Trwaja zapisy!
czwartki16:00-17:30Rezerwuj kurs >>
Angielski Matura Podstawowa
Start planowany na 17 czerwca! Trwaja zapisy!
pn/sr16:00-17:40Rezerwuj kurs >>
Angielski Matura Rozszerzona
Start planowany na 11 czewrca! Trwaja zapisy!
wt/pt16:00-17:40Rezerwuj kurs >>
Angielski Przygotowanie do egazminu FCE
Start planowany na 17 czerwca! Trwaja zapisy!
poniedzialki16:00-17:30Rezerwuj kurs >>
Angielski Przygotowanie do egzaminu CAE
Start planowany na 11 czewrca! Trwaja zapisy!
wtorek16:00-17:30Rezerwuj kurs >>
Hiszpanski od podstaw Metoda Direct
Start planowany na 17 czerwca! Trwaja zapisy!
soboty10:00-11:40Rezerwuj kurs >>
Angielski Konwersacje
Start planowany na 14 czerwca! Trwaja zapisy!
piatki19:20-21:00Rezerwuj kurs >>
Konwersacje jezyk angielski w pracy biurowej
Start planowany na 10 czerwca! Trwaja zapisy!
soboty08:00-09:30Rezerwuj kurs >>

Dlaczego warto uczyæ siê angielskiego w sieci szkó³ ENGLISH BEST WAY w systemie nauczania Authentic Direct & Multi-Teacher?

Authentic Direct & Multi-Teacher Method
ENGLISH BEST WAY stosuje przemyœlany i sprawdzony system nauczania jêzyków obcych - Authentic Direct & Multi-Teacher System, wykorzystuj¹c bardzo skuteczne, oryginalne metody bezpoœrednie: Callan Method, Direct Language Lab. Podczas lekcji lektor mobilizuje ka¿dego uczestnika do aktywnego udzia³u inicjuj¹c kontrolowan¹ konwersacjê. Szybkie tempo eliminuje dekoncentracjê czy znu¿enie, a precyzyjnie zaplanowany system powtórek gwarantuje, ¿e wiedza zostanie utrwalona. Nauka przypomina trochê trening "ping-ponga" - zawodnik b³yskawicznie odbija pi³eczkê we w³aœciw¹ stronê i nie zastanawia siê jak trzymaæ rakietkê. Zajêcia odbywaj¹ siê w jêzyku angielskim nawet w przypadku grup pocz¹tkuj¹cych. Zaplanowane nawet co lekcjê zmiany lektorów polskich i native speakers, umo¿liwiaj¹ szybkie prze³amanie bariery mówienia w jêzyku obcym. Dziêki rotacji lektorów, zajêcia s¹ zawsze atrakcyjne i zaskakuj¹ce. Nauczyciele starannie monitoruj¹ indywidualne postêpy uczestników zajêæ, wskazuj¹ silne i s³abe strony pomagaj¹c w szybkim osi¹gniêciu za³o¿onego celu. Profesjonalny zespó³ nauczycieli ENGLISH BEST WAY przeprowadzi³ ju¿ ponad 0,49 miliona lekcji na wszystkich poziomach zaawansowania.

 
Secured by Siteground Web Hosting