ENGLISH BEST WAY

Jesteś tutaj : Start Kursy Językowe Angielski Metoda Callana Jak sprawdzić poprawność stosowania Metody Callana?
 

Jak sprawdzić poprawność stosowania Metody Callana?

Callan Method New Edition

Każdy student, powinien przed rozpoczęciem nauki zapoznać się bardzo uważnie z podanymi poniżej informacjami. Może dowiedzieć się w ten sposób, jak Metoda powinna być poprawnie prowadzona. Jeśli nauczyciel nie stosuje Metody w prawidłowy sposób, może to podwoić czas nauki studenta w szkole i narazić go na dużo większe koszty. Jednym z problemów zastosowania nowych wynalazków jest to, że ludzie początkowo ich nie rozumieją i w związku z tym, nie potrafią ich poprawnie stosować. Chęć dokonywania zmian leży w naturze ludzkiej. Ludzie pragną zmieniać wynalazki innych tak, aby dostosować je do własnych idei i teorii. Podobnie jak w przypadku aparatu fotograficznego, auta, fotokopiarki - Metoda działa najlepiej wówczas, gdy wykorzystuje się ją zgodnie z instrukcją.  Dziewięciu nauczycieli na dziesięciu stosuje Metodę dokładnie według zaleceń - ale zdarza się, że dziesiąty nauczyciel zapomni o jednej lub dwóch wytycznych. Jeżeli to się zdarzy studenci powinni osobiście zwrócić mu uwagę lub zgłosić sprawę do sekretarki lub dyrektora. Jeśli student zdecyduje się na rozmowę bezpośrednio z nauczycielem musi pamiętać, aby zachować się taktownie i uprzejmie w stosunku do niego.

Student nie powinien obawiać się zgłoszenia swoich uwag czy nawet wniesienia skargi. Musi on pamiętać, że ucząc się w szkole prywatnej jest płacącym klientem, który ma prawo wymagać dobrej usługi. Bez względu na sytuację, student nie powinien przemilczać swojego problemu.

Oczywiście, jak wszyscy ludzie nauczyciele nie lubią być krytykowani. Jednakże, jeżeli uwagi czynione są taktownie, to na pewno będą wysłuchane i rozpatrzone tak, aby dowiedzieć się co i dlaczego gnębi studenta.

Poniżej podajemy listę najczęściej nie respektowanych przez nauczycieli aspektów Metody.

 

Ścisłe trzymanie się wytycznych metody.

Od każdego nauczyciela, podobnie jak od studentów wymaga się, aby podporządkował się regułom, jakich wymaga Metoda i zaakceptował je bez kwestionowania. Przyjęcie takiej postawy nie byłoby możliwe w nauce żadnego innego przedmiotu, jak np. historii czy literatury. Jednakże nauka języka to nauka polegająca na wyćwiczeniu pewnej umiejętności. Prawdziwym powodem jednak, dla którego Metoda powinna być zaakceptowana bez poddawania jej założeń w wątpliwość, jest to, że działa ona i prowadzi do osiągnięcia rezultatów takich, jakich student i nauczyciel oczekują. Poza tym nauczyciel, który nie trzyma się Metody postępuje nieuczciwie w stosunku do studentów.

 

Punktualność.

Nauczyciele czasami zapominają jak ważną sprawą jest punktualność. Nie zdają sobie sprawy z tego, że spóźniając się do pracy, każą czekać klientowi na otrzymanie usługi, za którą już zapłacił. Oznacza to, że płaci on za coś, czego jeszcze nie otrzymał. Dlatego tak ważne jest, aby zajęcia zaczynały się i kończyły o ściśle ustalonej porze. Jeżeli nauczyciel zaczął lekcję pięć minut później, powinien przedłużyć ją o pięć minut na końcu lekcji. Jeśli tego nie zrobi to zabiera studentowi 10% czasu nauki, co może przedłużyć okres trwania jego kursu. W szkole powinny być dzwonki, oznaczające początek i koniec każdej lekcji po to, aby student był pewny, że nie traci części lekcji.

 

Ubiór.

W czasie lekcji nauczyciel skupia na sobie uwagę uczniów nie tylko przez to, co mówi, ale także sposobem zachowania czy ubierania się. Dlatego też zaleca się, aby nauczyciele ubierali się schludnie i stosownie do swego zawodu.

 

Zadaj koledze pytanie.

Wchodząc do klasy, na początku każdej lekcji nauczyciel powinien rozporządzić, aby studenci zadali sobie kolejno pytania tak, aby wykorzystać czas, który on sam spędza na otwarciu książek. Studenci w ten sposób będą mieli możliwość ćwiczenia form pytających i zadawania dowolnych pytań. Podobna procedura powinna być przyjęta na końcu lekcji.

 

Nauczyciel powinien stać.

Zadając pytania nauczyciel powinien stać przed swoim pulpitem i pozostawać w odległości ok. 1 metra od książki. Ten sposób wykładu zapewni maksimum koncentracji ze strony uczniów. Nauczyciel może usiąść tylko wtedy, gdy studenci czytają lub piszą dyktando.

 

Podpórka pod książkę.

Nauczyciel nie powinien uczyć z książki, która leży płasko na biurku. Książka powinna znajdować się na podpórce o odpowiednim nachyleniu. W ten sposób nauczyciel nie będzie musiał nachylać się, aby przeczytać pytanie. Nachylanie do książki dekoncentruje studentów i jest nienaturalne.

 

Zadawanie każdego pytania dwukrotnie.

Nauczyciel powinien zadawać każde pytanie dwa razy z dużą szybkością i natychmiast podawać studentowi pierwsze słowo odpowiedzi, np. „ Is the table behind me?, Is the table behind me? No, the table....."

Wyciąganie odpowiedzi od studenta. Nauczyciel nie może nawet przez chwilę czekać na odpowiedź studenta, powinien natychmiast skłaniać go do szybkiej odpowiedzi przez tak zwane wyciąganie odpowiedzi od studenta.

 

Ani chwili ciszy.

Podczas lekcji nie powinno być ani chwili ciszy. Nauczyciel i studenci nie powinni przestawać mówić ani na chwilę. Oznacza to, że w ciągu minuty powinno być wypowiedziane, wspólnie przez nauczyciela i uczniów, minimum 210 słów. W ciągu godziny daje to całkowitą liczbę 12600 słów wypowiedzianych w sali lekcyjnej. Dlatego też student słyszący taką liczbę wyrazów uczy się języka angielskiego cztery razy szybciej niż przeciętnie. Przy użyciu innych metod nauczania podczas lekcji wypowiada się tylko około 3000 słów.

 

Nauczyciel nie powinien przestawać mówić.

Nauczyciel powinien mówić przez cały czas trwania lekcji. Powinien odpowiadać razem ze studentem, nawet wtedy, gdy ten nie potrzebuje jego pomocy. Również podczas czytania nauczyciel powinien pomagać wszystkim studentom, nawet gdy nie mają z tym żadnych problemów. W ten sposób skupia on uwagę wszystkich studentów w klasie. To ciągłe mówienie nie będzie męczące dla nauczyciela, gdyż wszystko zostało szczegółowo przygotowane przez twórców Metody i lekcje są tak podzielone, aby dać odpoczynek jego głosowi. Inne formy nauczania są bardziej wyczerpujące.

 

Błyskawiczne pytania.

W momencie, gdy jeden student kończy odpowiadać na pytanie, nauczyciel powinien zaczynać zadawać następne pytanie innemu studentowi.

 

Każdemu tyle samo pytań.

Nauczyciel powinien być pewny, że każdy student w klasie otrzymał taką samą ilość pytań w ciągu lekcji.

 

Poprawa wymowy.

Ogromnie ważnym jest to, aby nauczyciel od razu poprawił błąd w wymowie. Zaleca się, aby do połowy Książki Pierwszej Metody Callana nauczyciel poprawiał prawie każdą odpowiedź studenta. Później może być to niezbędne tylko w co drugim lub w co trzecim zdaniu. Poprawiając wymowę studenta nauczyciel powinien imitować jego błędy np.: „ Nie, nie ‘thees ees' , ale ` this is', powtórz 'this is'."

 

Posłuchaj mp3, aby sprawdzić prawidłowość własnych wykładów.

Jeśli student chce się zapoznać z prawidłowym sposobem nauczania Metodą powinien posłuchać lekcji mp3, prowadzonych przez nauczyciela eksperta lub obejrzeć kasety video, wykorzystywane do treningu nowych nauczycieli Metody.

 

Ilość powtórek.

Jest niezmiernie ważnym, aby każda lekcja została powtórzona kilkakrotnie. Jako, że w ten sposób wszyscy studenci w danej klasie mogą zrozumieć pytanie nawet, jeśli zadane jest bardzo szybko. Jeśli studenci nie usłyszą pytania wystarczającą ilość razy, nie osiągną oni nigdy wymaganej szybkości mówienia i rozumienia. Określenie odpowiedniej ilości powtórek jest sprawą wielkiej wagi. Jeśli student powtarza za mało lub zbyt wiele razy, to w obu przypadkach czas jego nauki wydłuża się znacząco. Jeśli nauczyciel robi powtórki zbyt rzadko, student może mieć problemy ze zrozumieniem i przyswojeniem materiału. Z drugiej jednak strony zbyt częste powtarzanie tych samych pytań może być nudne dla studenta i zniechęcić go do nauki.

Można wyróżnić 5 kategorii studentów: wybitni, szybcy, przeciętni, słabi i bardzo powolni. Około 5% wszystkich studentów w szkole to studenci wybitni; 15% - szybcy; 60% - przeciętni; 15% - słabi i 5% - bardzo powolni.

Wybitny, całkowicie początkujący student, pochodzący z Europy Zachodniej zwykle jest w stanie przyswoić sobie ok. 12 nowych paragrafów z książek Metody w czasie 50 -minutowej lekcji, kiedy student szybki - 8, przeciętny - 6, słaby - 5, a bardzo powolny - 4. Jeżeli studenci przerabiają mniej niż cztery paragrafy w ciągu lekcji może to oznaczać, że nauczyciel nie używa Metody w poprawny sposób.

Biorąc pod uwagę powtórki, wybitny student potrzebuje powtórzyć materiał przerobiony w czasie każdej lekcji dwukrotnie, szybki student powtórzy go 3 razy, przeciętny - 4 razy, słaby - 5 razy, a bardzo powolny - 6 razy. Ilość powtórek wymaganych podczas danego kursu nie jest stała. W przypadku, gdy klasa cierpi z powodu licznej absencji lub pracuje właśnie nad trudniejszą częścią materiału, tempo nauki będzie maleć co oznacza, że nauczyciel będzie musiał w takich wypadkach zwiększyć ilość powtórek. Z drugiej strony, jeśli cała klasa robi bardzo szybkie postępy w nauce, jako że osiągnęła wysoki poziom znajomości języka, ilość powtórek może ulec zmniejszeniu.

 

Ilość czytanek i dyktand.

Wybitny student, będący z natury lingwistą, nie będzie musiał przerabiać wszystkich czytanek i dyktand. Wystarczy mu tylko co trzecia czytanka i dyktando. Szybki student będzie potrzebował co drugą czytankę i dyktando, przeciętny student powinien przerobić wszystkie czytanki i dyktanda, natomiast słaby student prawdopodobnie będzie potrzebował powtórzyć wszystkie czytanki i dyktanda dwukrotnie, a bardzo powolny student prawdopodobnie trzykrotnie.
Czasami nauczyciel może zapomnieć o przeprowadzeniu ćwiczeń z czytania lub dyktanda w czasie lekcji. Jeżeli zdarzy się coś takiego, studenci powinni zwrócić mu na to uwagę. Kiedy nauczyciel nie przykłada odpowiedniej wagi do ilości powtórek może to wpłynąć niekorzystnie na postępy w nauce studenta i wydłużyć czas studiowania.

 

Materiał ze wszystkich podręczników powinien być nauczany w ten sam sposób.

Wśród niektórych nauczycieli istnieje tendencja, aby nieco zwalniać tempo nauki po zakończeniu materiału z Książki Trzeciej. Jest to błędne postępowanie. Podstawowe założenia Metody są takie same dla wszystkich książek. Materiał ze wszystkich podręczników powinien być nauczany w ten sam sposób. Pytania powinny być zawsze zadawane dwukrotnie z tą samą, dużą szybkością, a odpowiedzi natychmiast „wyciągane" od studentów tak, aby nie było ani chwili przerwy.

 

Bez zadań domowych.

W Metodzie Callana nie ma zadań domowych. Studiując innymi metodami, student musi po każdej lekcji w szkole poświęcić w domu jeszcze przynajmniej 15 minut na odrabianie zadań z każdej godziny lekcyjnej, czyli czas studiowania wydłuża się o 25%.

 
Secured by Siteground Web Hosting